นโยายสาธารณะ/ความหมาย-ความสำคัญ

ความหมาย แก้ไข

Thomas R. Dye กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่รัฐบาลสามารถเลือกทำหรือไม่เลือกทำก็ได้

David Easton กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง การจัดสรรและการแจกแจงคุณค่าของสังคม

Ira Shakansky กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่รัฐบาลทำขึ้น

James Anderson กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติของรัฐบาล

Lasswell + Kalplan กล่าววว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง แผนงาน และ โครงการที่เกิดขึ้น โดยมีเป้าประสงค์ ค่านิยม การปฏิบัติต่างๆ ของโครงการรัฐ

ความสำคัญ แก้ไข

  1. เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดทิศทางพัฒนาประเทศ
  2. ตอบสนองความต้องการของประชาชน
  3. เป็นเครื่องมือกระจายรายได้ให้กับสังคม