นโยายสาธารณะ/กระบวนการนโยบายสาธารณะ

กระบวนการ (Dror เสนอ) แก้ไข

1. กำหนดนโยบาย แก้ไข

ความหมาย แก้ไข

Dror กล่าวว่า การกำหนดนโยบาย คือ การตัดสินใจนโยบายของรัฐที่จะตอบสนอต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน

Linblom กล่าวว่า การกำหนดนโยบาย คือ กระบวนการทางการเมืองที่เป็นการต่อสู้ของกลุ่มที่มีความคิดขัดแย้งกัน

ก่อตัวนโยบาย แก้ไข

กิจกรรมที่สำคัญ

 1. ระบุปัญหา (ปัญหาสาธารณะ)
 2. การให้องค์กร บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในการเสนอปัญหา (กระทรวง กรม กอง)
 3. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา (แม่นตรง เชื่อถือได้)
 4. การวิเคราะห์ปัญหา (จัดลำดับสำคัญปัญหา / พิจารณาปัญหาจาก การยอมรับร่วมกันในสังคม + ความเร่งด่วนปัญหา + ความเสียหายที่เกิดขึ้น)
 5. การใช้เครื่องมือ เทคนิค วิเคราะห์ปัญหา เช่น การระดมสมอง

เตรียมเสนอร่างนโยบาย แก้ไข

กิจกรรมที่สำคัญ

 1. วางข้อกำหนดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายนโยบาย (เตรียมเสนอร่างนโยบายโดยกำหนดให้ชัดเจน ครอบคลุม สามารถวัดได้)
 2. เสนอทางเลือก (เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด)
 3. จัดทำร่างนโยบาย (เขียนหลักการและเหตุผล วิธีการ ผู้รับผิดชอบ)

อนุมัติและประกาศเป็นนโยบาย แก้ไข

กิจกรรมที่สำคัญ

 1. คัดเลือกนโยบาย (ผู้บริหารตัดสินใจเลือกนโยบายที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด)
 2. สร้างเสียงสนับสนุนทางการเมือง (หาเสียงสนับสนุนทางการเมือง)
 3. ประกาศใช้นโยบาย

2. นำนโยบายไปปฏิบัติ แก้ไข

ความหมาย แก้ไข

Rondinelli กล่าวว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ การนำนโยบาย แผนงาน หรือโครงการไปปฏิบัติให้บรรลุสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย

ระดับ แก้ไข

มหภาค (ส่วนกลาง) แก้ไข
 1. แปลงนโยบายเป็นแผนงานและโครงการ
 2. ยอมรับนโยบาย (ให้หน่วยงานกระทรวง กรม กอง ยอมรับนโยบาย โดยอาจมีการจูงใจ)
จุลภาค แก้ไข
 1. ระดมพลัง (ร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมลงปฏิบัติงาน)
 2. ปฏิบัติ
 3. สร้างความเป็นปึกแผ่น ความต่อเนื่อง

3. การประเมินผลนโยบาย แก้ไข

ความหมาย แก้ไข

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ กล่าวว่า เป็นกระบวนการที่มุ่งแสวงหาคำตอบว่า นโยบาย แผน โ๕รงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่

จุดมุ่งหมาย แก้ไข

 1. เพื่อทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
 2. เพื่อทราบข้อบกพร่องของนโยบาย