ร า ย ก า ร อ้ า ง อิ ง

ภาษาไทย

แก้ไข
 • กิตติศักดิ์ ปรกติ. (2532-06-02). "หลักกฎหมายว่าด้วยสัญญาลอยทางทรัพย์". วารสารนิติศาสตร์. 19. สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
 • จิ๊ด เศรษฐบุตร.
  • (2522). หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและหนี้. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • (2554). หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9789744665577.
 • ชาญชัย แสวงศักดิ์. (2539). อิทธิพลของฝรั่งเศสในการปฏิรูปกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. ISBN 9747761577.
 • ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2543). ภาษากฎหมายไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9745718505.
 • นิตยา กาญจนะวรรณ. (ม.ป.ป). ภาษาไทยในปัจจุบัน: ปัญหาและแนวทางแก้ไข (2). สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
 • มาโนช จรมาศ. (2502-05). "ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน". ดุลพาห. 12. 10–17.
 • ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.
  • (2553). คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา. (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9789742889081.
  • (2554). คำอธิบายนิติกรรม–สัญญา. (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9786162690150.
 • ศาลฎีกา. (2550-01-26). ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา. สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
 • สุปัน พูลพัฒน์. (2502-08). "วัตถุประสงค์ที่ต้องห้าม". ดุลพาห. 6. 628–651.
 • สำนักงานศาลยุติธรรม. (ม.ป.ป.). คำพิพากษาศาลฎีกา (ปี 2530 ถึงปัจจุบัน). สืบค้นเมื่อ 2556-11-10.
 • เสนีย์ ปราโมช, หม่อมราชวงศ์. (2520). ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ.
 • หยุด แสงอุทัย.
  • (2507-02). "การร่างกฎหมายในประเทศไทย". วารสารทนายความ. 6 (6).
  • (2517). กฎหมายแพ่งลักษณะมูลหนี้หนึ่ง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • อักขราทร จุฬารัตน. (2531). คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา. กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
 • อุกฤษ มงคลนาวิน. (2518-03). "ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน". บทบัณฑิตย์. 32 (1). 13–32.

ภาษาต่างประเทศ

แก้ไขขึ้น