ชวเลข (shorthand) เป็นวิธีการเขียนข้อความอย่างย่อด้วยสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนหรือการจดบันทึก เปรียบได้กับคำพูดของคน

สารบัญ แก้ไข

 
"ชวเลข" ตามแบบชวเลขอังกฤษแบบเกรกก์
 1. ลักษณะของชวเลข  
 2. ประเภทของชวเลข  
  1. ประเภทของชวเลข/ชวเลขแบบเกรกก์  
  2. ประเภทของชวเลข/ชวเลขแบบปิทแมน  
 3. ชวเลขไทย  
  1. ชวเลขไทยแบบเกรกก์  
  2. ชวเลขไทยแบบปิทแมน  
  3. ภาคผนวก