การตรวจเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัยของประเทศอังกฤษ

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟสนามบินมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพเพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟสนามบินมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ ประเทศอังกฤษจึงได้ตระหนักในการตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ ไฟฟ้าสนามบิน ในเรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ......

  1. 1.5 Visual Aids (Reference should be made to Chapters 6

& 7)

...... (a) Responsibilities with respect to the AGL system.

สนามบินได้กำหนดผู้รับผิดชอบต่อระบบไฟฟ้าสนามบินไว้ชัดเจน มีรายชื่อรหัสวิทยุ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งในเวลาทำการ(operation time)และนอกเวลาทำการ(unsketch flight,emergency flight)

...... (b) A full description of all visual aids available on each approach, runway, taxiway and apron. This shall include AGL signs, markings and signals.

สนามบินต้องทำให้แน่ใจว่าระบบไฟนำร่อง ระบบไฟทางวิ่ง ระบบไฟทางขับ ระบบไฟส่องลานจอด ป้ายไฟ การทาสีทำเครื่องหมาย ตลอดจนสัญญาณแสงสีต่างๆ ต่อไปนี้ ใช้ได้อย่างมีเสถียรภาพ

(c) Procedures for operational use and brilliancy settings of the AGL system.

มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้ตั้งค่าระดับความสว่างระบบไฟฟ้าสนามบินทั้งระบบแปรตามสภาพการมองเห็น (Visibilities) ได้แก่ เมื่อ Visibilities ตั้งแต่ 5 ไมล์ขึ้นไปให้เปิดไฟสนามบินระดับความสว่าง เป็นระดับ 3 และเมื่อ Visibilities ต่ำกว่า 5 ไมล์ให้เปิดไฟสนามบินระดับ 5 เป็นต้น

(d) Standby and emergency power arrangements, including operating procedures both in LVPs and during mains failure situations. Version 02/2010 (August 2010)

ระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองที่จ่ายให้ระบบไฟฟ้าสนามบินมิใช่จะให้บริการเฉพาะไฟล์ทกลางคืนเท่านั้น ในขณะที่ทัศนวิสัยต่ำและสนามบินมีการแจ้ง LVP เตือนให้เข้าสู่สภาวะนี้ ระบบไฟสำรองจะต้องพร้อมจ่ายไฟในกรณีเกิดความผิดพลาดของระบบไฟฟ้าหลัก เสมือนกับการให้บริการขณะมีเที่ยวบินกลางคืนนั่นเอง (ใช้บังคับเมื่อ เดือนสิงหาคม2553)

(e) Procedures for routine flight inspection of approach lights, runway lights and PAPIs.

สนามบินจัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานบินทดสอบ โดยใช้เครื่องบินทำการบินทดสอบระบบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องช่วยการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัย โดยทดสอบตามระยะเวลา(อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยทำการทดสอบระบบไฟนำร่อง ไฟทางวิ่ง และระบบไฟนำร่อน PAPI


(f) The location of and responsibility for obstacle lighting on and off the aerodrome.

สนามบินจะต้องจัดให้มี ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ จุดติดตั้งไฟเตือนสิ่งกีดขวาง การทำงาน ความชัดเจนของไฟเตือนฯทั้งในเขตสนามบินและบริเวณโดยรอบ

(g) Procedures for recording inspection and maintenance of visual aids and actions to be taken in the event of failures.

สนามบินมีขั้นตอนการปฏิบัติงานได้แก่ การตรวจวิเคราะห์ผล และแบบบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องช่วยการเดินอากาศด้วยทัศนวิสัย และมีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ กรณีตรวจพบการทำงานที่ผิดพลาดของระบบดังกล่าว

เห็นไหมครับ นี่คือการตรวจทั้งก่อนออกใบรับรองฯหรือหลังจากออกใบรับรองไป เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบทุกระบบจะมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้ โดยได้รับการกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆออกไปให้ได้มากที่สุด ซึ่งวิธีปฏิบัติต่างๆที่สำคัญในทุกข้อ ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า สนามบินได้ตระหนักและมีขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ ได้ในระดับที่ดีมาก ก่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในด้านความสามารถในการให้บริการ อันจะเกิดความพึงพอใจและความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ แบบนี้จึงชื่อได้ว่า คุณได้รักษาระดับ(Maintain)ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือ ICAO นั่นคือนานาประเทศยอมรับและเชื่อมั่น ระบบไฟฟ้าสนามบินของไทยเราครับ ....4 มิ.ย.2555