ค่าสัมพันธ์ระหว่างทองเนื้อต่างๆ

  • เรื่องเงินๆ ทองๆ และค่าของความเป็นทองตั้งแต่สมัยโบราณก่อนมา ที่เป็นทองคำที่แท้ คือทองเนื้อสี่ ไปจนถึงทองเนื้อเก้า (คือเนื้อเต็ม)
ค่าตัวเลขทองเนื้อ คือ ๑๖ ,๒๗ , ๓๘ , ๔๙ , ๕๑ , ๖๒ , ๗๓ , ๘๔ , ๙๕
ค่าตัวเลขทองเนื้อ คือ ๒๕ , ๓๖ , ๔๗ , ๕๘ , ๖๙ , ๗๑ , ๘๒ , ๙๓ , ๑๔
ค่าตัวเลขทองเนื้อ คือ ๓๖ , ๔๗ , ๕๘ , ๖๙ , ๗๑ , ๘๒ , ๙๓ , ๑๔ , ๒๕ (ทองบวบ)
ค่าตัวเลขทองเนื้อ คือ ๔๙ , ๕๑ , ๖๒ , ๗๓ , ๘๔ , ๙๕ , ๑๖ , ๒๗ , ๓๘
ค่าตัวเลขทองเนื้อ คือ ๖๔ , ๗๕ , ๘๖ , ๙๗ , ๑๘ , ๒๙ , ๓๑ , ๔๒ , ๕๓
ค่าตัวเลขทองเนื้อ คือ ๘๑ , ๙๒ , ๑๓ , ๒๔ , ๓๕ , ๔๖ , ๕๗ , ๖๘ , ๗๙ (เนื้อเต็ม)


เป็นค่าโลหะเจือ ซึ่งไม่เป็นทอง นัยทางการแทนค่า หมายถึงค่าโลหะเงิน สามารถใช้ประกอบการพิจารณาว่าด้วยความสัมพันธ์วัตถุธรรมที่ใช้สะสม

  • ๑๑๘ ,๑๕๓ ,๓๔๒ ,๓๓๓ ,๓๒๔ ,๔๑๔ ,๓๙๘ หมายถึงโลหะเงิน มี จุดผันด้วยกัน
  • ๑๓๓ ,๓๖๑ ,๑๔๓ ,๓๕๑ ,๓๑๕ ,๓๖๖ ,๓๕๐ และ ๓๘๒ คือโลหะทอง มี จุดผัน

ตัวเลือกคำนวณ[1]แก้ไข


ทายตามลำดับ[3]แก้ไข

  1. ตำรานี้มีชื่อหลายอย่าง ทั้งใช้แทรกฤกษ์ แทรกธาตุได้ เป็นตำราประกอบ ตามฤกษ์ที่เคลื่อนไปตลอด แต่ธาตุ วัตถุธาตุนั่นมิเปลี่ยนอาจพิเคราะห์ตามภูมิกาลได้ทุกเมื่อ
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 ใช้พิเคราะห์อย่างตำราโฉลกยามตามดิถี ตำราโฉลกยามตามดิถีนั้นอีกชื่อหนึ่งว่า โคลงช้างแก้วพยากรณ์ ๘จุด กับ ๗จุด รวมแล้วเป็นดิถี เป็นปักษ์ ๑
  3. บทพิเคราะห์นั้นให้ใช้ไปในทางตำราโหราศาสตร์ฉบับหลวงวิศาลดรุณกรไว้เป็นบันทัดฐาน