กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/อ้างอิง
ร า ย ก า ร อ้ า ง อิ ง
Rule Segment - Span - 10px.svg Rule Segment - Fancy1 - 40px.svg Rule Segment - Span - 10px.svg

ภาษาไทยแก้ไข

กฎหมายแก้ไข

คำพิพากษาแก้ไข

หนังสือแก้ไข

  • กำชัย จงจักรพันธ์. (2555.08). กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9789744666345.
  • เกษม เกษมสุวรรณ. (2527.01). ระบบการบริหารการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มปท.
  • สุเมธ พรมพันห่าว.
    • (2542). คอคอดกระ: ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ของไทยและโลก. กรุงเทพฯ: สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน. (สารบรรยายการสัมมนาวิชาการเรื่อง 'คอคอดกระ: ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ของไทยและโลก' ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 สิงหาคม 2542).
    • (2544). พลิกวิกฤตเป็นโอกาส แก้ปัญหาชาติด้วยคลองกระ. กรุงเทพฯ: บิกไลน์.
  • เสนีย์ ปราโมช. (2505). หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและหนี้. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความแก้ไข

อื่น ๆแก้ไข

ภาษาต่างประเทศแก้ไข

กฎหมายแก้ไข

มติแก้ไข

หนังสือแก้ไข

บทความแก้ไข

อื่น ๆแก้ไขขึ้น